Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP) integruje dane z Bazy Azbestowej (BA) z danymi przestrzennymi. Celem działania Systemu Informacji Przestrzennej jest przetwarzanie danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o lokalizacjach użytkowania wyrobów zawierających azbest bądź składowania odpadów azbestowych.


GeoAzbest

System Informacji Przestrzennej umożliwia:

  • gromadzenie usystematyzowanego zbioru danych na wybranych poziomach szczegółowości,
  • obiektywną i kompleksową weryfikację przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
  • usprawnienie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy opracowane na bazie precyzyjnych map cyfrowych i aktualnych danych,
  • zwiększenie efektywności zarządzania procesem realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie kraju w odniesieniu do poszczególnych województw i powiatów   Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie województw w odniesieniu do poszczególnych gmin   Ilość wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do jednostek podstawowych

SZCZEBEL KRAJOWY

Przedstawia dane z inwentaryzacji wyrobów azbestowych w odniesieniu do całego kraju w podziale na: województwa, powiaty, gminy.

Analizy te wykonane są w najwyższym stopniu ogólności w celu uzyskania informacji o generalnych trendach i postępach przede wszystkim na potrzeby sprawozdawcze.

SZCZEBEL REGIONALNY

Przedstawia dane z inwentaryzacji wyrobów azbestowych w odniesieniu do całego kraju w podziale na gminy. Analizy dla poszczególnych województw w odniesieniu do gminy, pozwalają organom samorządów wojewódzkich na prowadzenie procesu monitorowania inwentaryzowania i usuwania azbestu w poszczególnych gminach w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych.