Pytania i odpowiedzi


1. Nie posiadam dostępu do bazy lub otrzymuję komunikat "niepoprawny login lub hasło"
Nie posiadam dostępu do bazy lub otrzymuję komunikat "niepoprawny login lub hasło" | Aby uzyskać login i hasło, w przypadku zgubienia loginu lub hasła oraz w przypadku otrzymywania komunikatu "niepoprawny login lub hasło" należy wysłać zgłoszenie ze SŁUŻBOWEGO adresu e-mail na adres admin@bazaazbestowa.gov.pl. W zgłoszeniu proszę napisać: "Zwracamy się o przydzielenie dostępu do bazy azbestowej" oraz podać nazwę i rodzaj gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska), nazwę powiatu i województwa, imię, nazwisko i nr telefonu osoby zajmującej się bazą azbestową. Jeżeli gmina posiada login, to proszę go podać. Login i hasło zostaną przesłane na służbowy adres mailowy, z którego została wysłana wiadomość. Wysyłamy informacje tylko na adresy mailowe w domenie gminy (np. srodowisko@bytom.pl, jan.kowalski@warszawa.pl) lub na adresy podane w BIP, bo na darmowym lub nawet płatnym serwerze komercyjnym (Onet, Interia, WP, Gmail, itd.) każdy może założyć konto o dowolnej nazwie.
2. Jak usunąć błędny wpis?
Proszę pamiętać, że błędny wpis, to NIEKONIECZNIE taki, który nie zgadza się z poprzednią inwentaryzacją, bo przecież właściciel mógł pozbyć się azbestu w sposób nielegalny, np. wywieźć do lasu, albo po prostu nie poinformować urzędu o unieszkodliwieniu. Jeżeli przy kolejnej inwentaryzacji pozycje nie zgadzają się z poprzednimi, to prosimy w takich przypadkach wypełnić pole "unieszkodliwiono", a w polu "inne istotne informacje" napisać, że brak jest informacji od właściciela o unieszkodliwieniu wyrobu. Proszę również nie zgłaszać do skasowania informacji o wyrobach unieszkodliwionych - w bazie azbestowej powinny znajdować się wszystkie informacje, również "historyczne", a nie tylko te "bieżące". Z ww. powodów funkcja usuwania wyrobów i lokalizacji została zablokowana. W celu usunięcia POMYŁKOWO wprowadzonego wyrobu proszę wpisać "SKASUJ" w polu NAZWA OBIEKTU i wysłać z adresu SŁUŻBOWEGO na adres admin@bazaazbestowa.gov.pl informację: "Gmina ... login ... zaznaczyła wyroby do usunięcia". Należy również podać szczegółowe uzasadnienie potrzeby usunięcia rekordów. Jeżeli wszystkie wyroby w danej lokalizacji zostaną zaznaczone do usunięcia, to lokalizacja zostanie również usunięta.
3. Czy dane o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (dane z inwentaryzacji) oraz o ich unieszkodliwieniu trzeba wprowadzać w czasie trwania bieżącego roku sprawozdawczego?
NIE. Wprowadzanie danych o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (dane z inwentaryzacji) oraz o ich unieszkodliwieniu może być dokonywane w dowolnym momencie w miarę pozyskiwania informacji.
4. Jak zaznaczyć fakt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest?
W tym celu należy znaleźć wprowadzoną wcześniej lokalizację oraz konkretny wyrób a następnie wypełnić pola: jednostka miary, unieszkodliwiono oraz rok unieszkodliwienia wyrobu. Domyślnym rokiem unieszkodliwienia wyrobu jest bieżący rok kalendarzowy. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jednostki miary.
5. Co to są dane zagregowane?
Są to dane sumaryczne z obszaru gminy/powiatu/województwa. Można tu znaleźć informację o ilości wyrobów zinwentaryzowanych lub unieszkodliwionych. UWAGA! Do sumy nie dolicza się odpadów azbestowych wbudowanych w drogi i place (W12.1, W12.2) oraz rur i złączy azbestowo-cementowych do pozostawienia w ziemi (W03.2).
6. Dlaczego w wykazie rodzajów wyrobów rozróżniono pojęcia „W03.1 - Rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia” i „W03.2 - Rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi”
Takie rozróżnienie jest konieczne ze względu na fakt, iż dopuszczone jest pozostawienie w ziemi niektórych wyrobów zawierających azbest bez konieczności ich usunięcia. Dotyczy to rur i złączy stanowiących elementy wyłączonych z użytkowania podziemnych instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, których usytuowanie nie naraża pracowników na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych. Wprowadzając do bazy dane inwentaryzacyjne dotyczące takiego przypadku należy wybrać rodzaj wyrobu „W03.2 - Rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi”. Dla tego kodu pole „Planowany rok usunięcia” jest nieaktywne, ponieważ te elementy nigdy nie zostaną z ziemi wydobyte. Elementy, które nie spełniają opisanych wyżej warunków należy sklasyfikować, jako „W03.1 - Rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia”.
7. Jak rejestrowane są informacje dotyczące odpadów azbestowych wbudowanych w drogi i place.
W przypadku wprowadzania do bazy informacji o lokalizacji azbestu znajdującego się w odpadach wykorzystanych do budowy dróg i placów należy wybrać w polu „rodzaj wyrobu” pozycję W20.2 (drogi zabezpieczone) lub W20.3 (drogi niezabezpieczone). Wyjaśnienie określeń „zabezpieczone” i ‘niezabezpieczone” zamieszczono Słowniku (Pojęcia). Informacje wprowadza się w metrach (w przypadku dróg) lub metrach kwadratowych (w przypadku innych powierzchni utwardzonych przy użyciu odpadów zawierających azbest). Lokalizację dróg i placów określa się wprowadzając jedynie informacje dotyczące działki i obrębu ewidencyjnego. Ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w drogach i placach nie jest doliczana do masy wyrobów azbestowych w danych zagregowanych.
8. Jak zarejestrować firmę w bazie?
W celu bezpłatnego zarejestrowania firmy w bazie azbestowej należy kliknąć na "Zarejestruj firmę" w menu lub na stronie głównej i wypełnić formularz.
9. Jak korzystać z filtra "wyszukiwanie zaawansowane"
Filtr „Wyszukiwanie zaawansowane” daje możliwość uzyskania zestawienia dowolnego zbioru interesujących nas wpisów. Korzystając z niego należy wybrać pola, które ułatwią nam przeszukiwanie całego zbioru danych („Filtrowane pole”), zaznaczyć właściwy operator oraz wpisać wartość. Można stosować jednocześnie do czterech zależności łącząc je operatorami z poszczególnych wierszy. Poniżej podano przykłady korzystania z filtra.
10. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 1
„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = równe; „Wartość” = Bytom. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom.
11. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 2
„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = zawiera; „Wartość” = Bytom. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom, Nowy Bytom, Bytom Odrzański.
12. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 3
„Filtrowane pole” = Miejscowość (dla Lokalizacji wyrobu), „Operator” = równe, „Wartość” = Bytom. W następnym wierszu: „Filtr 2” = i; „Filtrowane pole” = Ulica (dla Lokalizacji wyrobu); „Operator” = równe; „Wartość” = Piłsudskiego. Uzyskujemy zbiór wszystkich wpisów, w których wyroby zawierające azbest znajdują się w miejscowości Bytom przy ulicy Piłsudskiego.
13. Jak korzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane” – Przykład 4
W pierwszym kroku należy skorzystać z filtra „Wyszukiwanie zaawansowane”. Dopiero po odfiltrowaniu wybranych rekordów należy przejść do zbioru „Dane zagregowane”. Wtedy w zbiorze „Danych zagregowanych” zobaczymy sumy dotyczące tylko tych lokalizacji, które zostały odfiltrowane. Postępując w ten sposób możemy posumować dane dla konkretnych miejscowości, ulic, przedsiębiorstw, gmin, powiatów itp.
14. Dlaczego program wymusza ponowne wpisywanie danych określających lokalizację wyrobów zawierających azbest?
Wymaga tego konieczność standaryzacji nazewnictwa przy zapisie danych dotyczących lokalizacji zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. System został związany z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) Stąd wymóg korzystania z podpowiedzi systemu przy wprowadzaniu nazw gmin, miejscowości, ulic itd.
15. Jak wyłączyć komunikaty o zabezpieczeniach w przeglądarce Internet Explorer
Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy > "Wyświetl zawartość mieszaną" : Włącz
16. Jak zapisać w bazie informację o posiadaniu płyt azbestowych, których ilość podano w m3 ?
1 m3 płyt = 1 350 kg. Taki przelicznik prosimy stosować w odniesieniu do wyrobów W01 – Płyty azbestowo-cementowe płaskie i W02 – Płyty azbestowo-cementowe faliste.
17. Jak zapisać w bazie informację o posiadaniu wyrobów ciernych azbestowo-kauczukowych, których ilość podano w m2 ?
1 m2 wyrobów ciernych azbestowo-kauczukowych, tkanin i odzieży, taśm i sznurów = 11,5 kg. Taki przelicznik prosimy stosować w odniesieniu do wyrobów W05 – Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, W06 – Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna), i W08 - Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki.
18. W jaki sposób można wydrukować lub zapisać dane?
W celu zapisu danych z bazy azbestowej do pliku należy kliknąć na ikonkę "Eksport CSV". Zapisywane są wszystkie dane z terenu danej gminy. Plik csv można otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku programu Microsoft Excel zalecamy w pierwszej kolejności uruchomienie tego programu, następnie po wybraniu polecenia "otwórz" prosimy zaznaczyć "pliki tekstowe" i wybrać właściwy plik (domyślna nazwa pliku z danymi to "wyroby.csv"). W przypadku otwierania pliku csv bezpośrednio "z pulpitu" czy "moich dokumentów" dane mogą zostać otworzone bez podziału na kolumny. Po otworzeniu danych w arkuszu kalkulacyjnym można je pogrupować, posortować oraz wydrukować zgodnie z własnymi wymaganiami.