Słownik

Słownik wyrobów zawierających azbest zgrupowano w trzech sekcjach:


 

POJĘCIA - definicje używanych pojęć

 

TABELA KODÓW - rodzaje wyrobów zawierających azbest, kody powstających z wyrobu odpadów, jednostki miary, przeliczniki

 

WZORY FORMULARZY - zawarte w obowiązujących aktach prawnych wzory stosowanych formularzy zgłoszeniowych